Säännöt

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Ravinaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio, kielenä suomi ja toiminta-alueena Itä-Suomen lääni.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia raviurheilun tunnetuksi tekemiseksi Suomessa ja naisten aseman kohottamiseksi hevosurheilun, erikoisesti raviurheilun piirissä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: – tekee raviurheilun harrastusmuotona tunnetuksi – vaalii arvokkaalla tavalla maan raviurheilun perinteitä – pyrkii toiminnallaan saavuttamaan taajempien piirien kannatuksen maan raviurheilulle – huolehtii jäsentensä henkisestä ja ruumiillisesta kunnosta muitakin urheilulajeja hyväksi käyttäen kuin raviurheilua – on Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: – järjestää jäsenilleen ja yleisölle kokouksia, tiedotustilaisuuksia, esitelmä-, juhla- ja huvittelutilaisuuksia – toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia – harjoittaa julkaisutoimintaa – pitää ravintola- tai kioskitoimintaa yhdessä paikassa – ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja – omistaa kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä hallituksen hyväksymä kuka tahansa suomalainen nainen. Kannattajajäseneksi tai lahjoittajajäseneksi voi päästä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus sellaiseksi hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyydestä vapautuu sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana on tehnyt kirjallisen eroamisilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahteen (2) vuoteen, niin katsotaan hänet eronneeksi.

Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen ja lahjoittajajäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous kullekin jäsenryhmälle määrää. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen erikoisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen jäsenyydestä, jos hänen katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai jos hän on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunakin kalenterivuonna maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

6. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

7. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien antama lausunto ehkä antaa aihetta

8. määrätään jäsenmaksun suuruus erikseen eri ryhmille

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä

11. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

12. päätetään yhdistyksen ilmoituslehdestä

13. valitaan edustajat Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto ry:n, Suomen Ravinaiset Liitto ry:n, Pohjois-Savon Hevosjalostussäätiön sekä Kuopion Ravirata Oy:n kokouksiin

14. vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

15. käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat.

Jäsenten, joka haluaa esittää asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen pyyntö vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

10§ Yhdistyksen kannattajajäsenillä ja lahjoittajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe mutta ei äänivaltaa. Muilla yhdistyksen jäsenillä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

11§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä lehdessä.

12§ Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä (4) varsinaista ja lisäksi kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai jos kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta lähetettävällä kirjeellä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan. Päätökset tehdään yksimielisellä äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan mielipide.

14§ Hallituksen tehtävänä on:

1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi

2. johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti

3. kutsua koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset lukuun ottamatta kunniajäsenyyttä

5. pitää jäsenluetteloa

6. valvoa yhdistyksen varojen- ja omaisuuden hoitoa

7. esittää vuosikokouksella kalenterivuosittain vuosikertomus, tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma samoin kuin tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten

8. edustaa yhdistystä

9. valita keskuudestaan sihteeri ja rahastonhoitaja

10. suorittaa muut yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan edellyttävät tehtävät.

15§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

16§ Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkautuminen voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen omaisuus luovutettava purkautumispäätöksessä tarkemmin mainitulla tavalla käytettäväksi edistämään yhdistyksen tarkoituksia. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

17§ Yhdistyksessä on muutoin voimassa mitä on säädetty yhdistyslaissa.

18§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.